Έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών πρώτου τριμήνου.

Α) Προγεννητικός Εργαστηριακός έλεγχος

Γενική αίματος

Γενική ούρων

Ομάδα αίματος Reshus

Ηλεκροφόριση αιμοσφαιρίνης & Τεστ δρεπανώσεως

Ουρία

Σάκχαρο

Αντισώματα ερυθράς

Αντισώματα τοξοπλάσματος

Αντισώματα κυτταρομεγαλοϊού

VDRL

HIVI&II

TSH

HCV

Αυστραλιανό αντιγόνο & εάν δεν έχουν γίνει πρόσφατα

Καλλιέργεια κολπικού υγρού και Τεστ Παπ

Συστήνεται επίσης να γίνεται και καρδιολογική εξέταση, ή όποια άλλη ειδική εξέταση κρίνεται απαραίτητο να γίνει (ενδοκρινολογική, οφθαλμολογική, ωρλ, δερματολογική).

 

Αυχενική διαφάνεια

Αναλυτικός υπερηχογραφικός έλεγχος εμβρύου  (EΔΩ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ)

PAPP-A

Αιματολογικός μη επεμβατικός έλεγχος DNA εμβρύου.

 

Β) Επεμβατικός  έλεγχος

Λήψη τροφοβλάστης (CVS)

Αμνιοπαρακέντηση


Άρθρα